Oversikt over alle artikler i Vardøger, fra 1969

Digitale
fulltekstutgaver av Vardøger

Utgaver av Vardøger som fortsatt kan skaffes

Innholdet i alle utgavene siden nr. 26-2000

Relevante lenker

Vedtekter

Tilbake til hovedsida

Innholdet i Vardøger 36 16:

Det liberale hegemoni og arbeiderbevegelsens defensiv

 • Hans Ebbing: Innledning - Brexit, den liberale sirkel og klassekompromissets oppløsning
 • Oscar Dybedahl: Nyliberalismens sterke stat
 • Hans Ebbing: Den liberale utopi, maktbalanse og demokrati
 • Arne Overrein: Frihet, hegemoni og liberalisme
 • Bodil Christine Erichsen: Feminisme og nyliberalisme
 • Steinar Stjernø: Sosialdemokratiet og solidariteten - Fra Marx til Støre
 • Hans Ebbing: Liberaliseringen av Norge - «Den norske modellen» og dens forutsetninger
 • Olav Boye: Markedsliberalismen, Arbeiderpartiet og de fagorganiserte
 • Sven Røgeberg: Wolfgang Streeck: Den nyliberale kontrarevolusjonen og sosialdemokratiets fall
 • Dag Seierstad: Sosialdemokrater i Brussel - hva hjelper det?
 • Kristen Nordhaug: Klassekamper i Kina
 • Knut Kjeldstadli: Arbeiderbevegelsen og de intellektuelle
 • Sjur Kasa 1961-2015

Innholdet i Vardøger 35 15:

Energi og klima

 • Lars Mjøset: Kapitalistisk systemrisiko, energiregimer og klimakrise
 • John R. McNeill: Atmosfærens historie i kortform
 • Rolf Peter Sieferle: Energisystemet – et grunnbegrep i miljøhistorien
 • Rune Skarstein: Frå grøn til fossil kapitalisme – og attende?
 • Elmar Altvater: Økonomisk vekst, globalisering, antropocen
 • Knut H. Alfsen: Miljøproblemer og miljøpolitikk i Kina (intervju)
 • James Hansen: Om nødvendigheten av en karbonavgift til fordeling
 • John Bellamy Foster: James Hansens strategi for å avverge klimaendringene
 • Anders Ekeland: Karbonavgift til fordeling – i Norge?
 • Richard Smith: Søvngjengeri mot stupet. Kapitalismens ødeleggelse av livet og jorda
 • Knut H. Sørensen: Kostnadseffektivitetens klamme ånd: Konsekvenser av den samfunnsøkonomiske formateringen av klimapolitikken
 • Andreas Ytterstad: Seieren følger våre faner? Hvordan gjøre klimakampen til fagbevegelsens jobb nummer én?

Innholdet i Vardøger 34 13:

Europas krise - Krisas Europa

 • Hans Ebbing: Den europeiske drømmen og dens virkelighet - fra Jean Monnet til Jürgen Habermas
 • Asbjørn Wahl: Europeisk fag- og arbeiderbevegelse i krise
 • Ståle Seierstad: Vestlige arbeidslivsmodeller i krise
 • Roy Pedersen: Kampen mot vikarbyrådirektivet - hva nå?
 • Jan Mønnesland: Traktatfestet nedbygging av velferdsstaten
 • Rune Skarstein: Eurokrisa - tysk hegemoni og økonomisk diktat
 • Ingrid Hjertaker: Risiko, usikkerheit og krise
 • Tony Johansson: Är Euron värd att redda?
 • Dag Seierstad: Europautredningen - hvorfor ble den som den ble?
 • Tor Halvorsen: Vitskap som politikk. Ein kommentar til "Europautredningen"

Innholdet i Vardøger 33 12:

Brytninger i verdens økonomi og politikk

 • Arne Overrein: Uro under himmelen - endringer i verdenssamfunnet siiden 2008
 • Rune Skarstein: Overakkumulasjon av produktiv kapital eller finanskapital? OM årsakene til den økonomiske krisa
 • Kristen Nordhaug og Rune Skarstein: Kimerika - en levedyktig symbiose?
 • Amit Bhaduri: Indias vekst gjennom rovdrift
 • Arne Overrein: Kina og Russland - en verdenspolitisk konstellasjon
 • Lars Mjøset, Nils Butenschøn og Kristian Berg Harpviken: USA og det utvidede Midtøsten - et hovedspenningsfelt i verdenspolitikken
 • Redaksjonen: Til minne om om Ingjald Ørbeck Sørheim

Innholdet i Vardøger 32 10:

Vitenskapene og kampen om universitetet

 • Hans Ebbing: Akademisk produksjonsmåte
 • Knut H. Sørensen: Universitetsreformer i vitenskapsformaterte samfunn - Fra ekspansjon til effektivitet
 • Audun Øfsti: Fri forskning? Inntrykk fra en avvikling
 • Tor Halvorsen: Evalueringsdiktatur eller kunnskapsdemokrati
 • Knut H. Sørensen: Fra excel til excellence? Måling og veiing av regnearkuniversitetet
 • Knut Kjeldstadli: Det samfunnsmessig forpliktede universitet
 • Solveig Tesdal og Bejamin Endré Larsen: Studenten - seg selv nok?
 • Steinar Stjernø: Mellom solidaritet og marked (intervju)
 • Ann-Magritt Larsen: "Utviklingen tas for gitt" - Det markedsforpliktede universitet (intervju)

Innholdet i Vardøger 31 09:

DEN RØDGRØNNE REGJERINGA: Forandring eller status quo?

 • Arne Overrein: Om bakgrunnen for den rødgrønne alliansen
 • Knut Kjelstadli: Rom for venstrepolitikk? Et historisk perspektiv
 • Asbjørn Wahl: Politikk eller klassekamp. Fagbevegelsen og den rødgrønne regjeringa
 • Arne H. Rolijordet: Det rødgrønne regjeringseksperimentet - sett fra grasrota i fagbevegelsen
 • Nils Aarsæther: Senterpartiet og den raudgrønne regjeringa
 • Ingjald Ørbeck Sørheim: DNA i rødgrønn regjering
 • Hans Ebbing: Politikken elendighet - Om å forandre verden med SV
 • Kirsti Bergstø: Rødgrønt samarbeid - muligheter og problemer
 • Rune Skarstein: En rødgrønn finanspolitikk?
 • Arne Overrein: Rødgrønn utenrikspolitikk under NATOs slagskygge
 • Anders Ekeland og Sjur Kasa: Venstresida og klimapolitikken
 • Bent Sofus Tranøy og Espen Løken: Rødgrønn politikk overfor delprivate selskaper: Aktiv retorikk møter passiviserende institusjoner
 • Einar Braathen: Den rødgrønne kommunen - Trondheimsmodellens forutsetninger, bragder og begrensninger

Innholdet i Vardøger 30 07:

I PSYKIATRIENS VOLD: Manipulering av psykologiske funksjoner under nyliberalismen

 • Wenche Blomberg: Da legene overtok de gale
 • Hjerneskade som behandling. Et utsnitt av bestialitetenes historie
 • Robert Rosenheck: Psykofarmakologiens vekst i 1990-åra
 • Tor-Johan Ekeland: Biologi som ideologi
 • David Ingleby: Opprinnelsen til den kritiske psykiatrien
 • Arnulf Kolstad: Alternativt syn på psykiske lidelser
 • Kjell Underlid: Fattigdom og helse – refleksjonar og empiriske funn
 • Arnulf Kolstad: Uførepensjonerte med psykiatriske
  diagnoser
 • Arnulf Kolstad: Opptrappingsplanen (1999-2008) - Bedre løsninger eller bare flere pasienter?
 • Joanna Moncrieff: Psykiatrisk imperialisme: Medisinering av det moderne liv
 • Ole Jacob Madsen: In psychology we trust…
 • Minneord om Øystein Rottem

Innholdet i Vardøger 29 04:
Israel, Palestina og vestens hykleri

 • Baruch Kimmerling: Jeg anklager
 • Perry Anderson: Nasjonalisme, kolonisering og stormaktspolitikk i Israels konflikt med palestinerne
 • Baruch Kimmerling: Israels fordrivelse av palestinerne – før og nå
 • Ronald Bleier: Terror fra første stund
 • Erich Follath: Atomspøkelset i Dimona
 • Lars Mjøset: Israels organiske nybyggerstat
 • Arne Overrein: Palestina-konflikten og folkeretten
 • Robert Malley og Hussein Agha: Camp David: Feilgrepenes tragedie
 • Morten Levin: Styrer den pro-israelske lobbyen USAs Midt-Østen-politikk?
 • Wilhelm Denkert: Israel og Vesten – skulder ved skulder mot katastrofen?
 • Edward Said: Verdighet, solidaritet og straffekolonien
 • Kjell Bygstad: Norsk Midtøsten-politikk og solidaritetsarbeidet for palestinerne

Innholdet i Vardøger 28 03:
Ny militarisme - Nye kriger

 • Perry Anderson, Tvang og samtykke - amerikansk hegemoni og krigen mot Irak
 • Arne Overrein, Kampen om folkeretten - FN og folkerettens krise under det amerikanske hegemoniet
 • Martin Vadset, NATO, FN og Norge - synspunkter fra en offiser
 • Hans Ebbing, Mot ein ny fascisme - Intervensjonar mellom politikk og filosofi
 • Johan Galtung, Fra det tjuende til det tjueførste århundre - fra krig til fred?
 • Truls Wyller, Pasifisme eller rettferdig krig - Noen refleksjoner etter Kosovo-krigen
 • Hans Ebbing, Krigen, våre verdiar og dei intellektuelle - om det godes problem
 • Johan Galtung, 11. september - diagnose, prognose, terapi
 • Lars Erslev Andersen, Terrorismebegrepet i amerikansk sikkerhedspolitikk
 • Amit Bhaduri, «Krigen mot terrorisme» - et perspektiv fra den tredje verden
 • Arne Overrein, Kriger i vår epoke - antall, typer og tendenser

Innholdet i Vardøger 27 02:
Norsk utdanningspolitikk fra nasjonsbygging til markedsorientering

 • Alfred Oftedal Telhaug: Norsk utdanningspolitikk fra nasjonsbygging til markedsorientering
 • Gustav E. Karlsen: Utdanningspolitikkens "skjulte" aktører nasjonalt og globalt
 • Sylvi Stenersen Hovdenak: Pedagogiske diskurser, identiteter og rasjonaliteter i norsk utdanningspolitikk på 1990-tallet
 • Theo Koritzinsky: 90-tallsreformene: Personer og strukturer fag og politikk
 • Per-Åge Gjertsen: Reform 94: Inkludert for å bli ekskludert?
 • Lars Monsen: Reform 94: En reform for demokrati og samarbeid?
 • Carl F. Dons: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som redskap for endring av pedagogiske prosesser i skolen?
 • Knut H. Sørensen: Fra frihet til fabrikk: Den nye universitetsreformen

Innholdet i Vardøger 26 00:
Om økonomi, utvikling, politikk, kunst og moral - Festskrift til Rune Skarstein

 • Håkon Bleken: Trykk og tekst
 • Hans Magnus Enzensberger: Artists of destruction
 • Kjartan Fløgstad: Skilnaden mellom folk og pøbel
 • Olav Fagerlid: Om det å vere i slekt med Vestlandsfan - ein Vardøger-redaktør blir til
 • Lars Mjøset: Et barn av gullalderen
 • Guri Kulås: Intervju i Klassekampen: Den intellektuelle sitt ansvar
 • Robert Brenner: Verdensøkonomien ved årtusenskiftet - i retning oppsving eller krise?
 • Kristen Nordhaug: USA, Japan og finanskrisa i Asia
 • Jan Otto Andersson: Utopien om den ekonomiska jämtlikheten
 • Georgios Stamatis: On the automation of production
 • Sjur Kasa: Spredningen av miljøskadelige forbruksmønstre i Nordøst-Asia - nasjonale og internasjonale
 • Ottar Brox: Bygd og by i det norske klassesamfunnets historie
 • Ådne Cappelen, Jan Fagerberg, Lars Mjøset: Den norske modellen på nittitallet
 • Kaori Izumi: Structural adjustment and "privatisation" of parastatal sugar estates in Tanzania
 • Kjell J. Havnevik: Landsbyetableringer i Tanzania og mulige lærdommer for dagens Rwanda
 • Hans Ebbing: Om politisk skam - Fra demokrati til mediokrati
 • Arne Overrein: Ved et moralsk nullpunkt - Politikk og etikk etter Kosovo
 • Arnulf Kolstad: Ved et jubileum - Har vi noe å feire?
 • Marianne Gullestad: "Vi er alle zapatister" - Om forskning, politikk og verdighet
 • Knut H. Sørensen: Kunnskapsarbeideren, universitetet og den kritiske fornuft
 • Jan Terje Faarlund: Museumsvaktarane og nynorsken
 • Øystein Rottem: Politikk og diktning - et personlig tilbakeblikk på 60- og 70-tallet
 • Helge Normann Nilsen: Peter Egges Hansine Solstad
 • Ida Bull: Fedre og deres døtres ekteskap
 • Lars Herlitz: Friheter, frihet och självsvåld
 • Kirsten Flatøy: Et dikt og tre fra Brecht
 • Rune Skarstein: Bibliografi 1968-2000

Tilbake til Vardøger-hovedsida

 

Adresse: Vardøger, Postboks 633, Sentrum, 7406 Trondheim
Telefon: 481 71 430. Web: Even Gran - evengran [@] gmail.com